Đối kháng 2v2, thắng 5 trận

Đối kháng 2v3, thắng 5 trận

Đối kháng 2v4, thắng 5 trận

Một kỹ năng đặc biệt cố thể đổi chiều dòng nước
Sử dụng Siêu kỹ năng một cách hợp lý là yếu tố quan trọng để dành chiến thắng